Công ty cổ phần Muối Bạc Liêu – Basalco®

– Since 1996

SẢN PHẨM

100,000 VND
10,500 VND30,000 VND
12,000 VND22,000 VND
18,000 VND25,000 VND
10,000 VND

MUỐI BẠC LIÊU

Muối Hạt Cao Cấp – Keo

12,500 VND